logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V Krumlově startuje třetí ročník participativního rozpočtu, na projekty občanů rozdělí milion korun [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Jeden milion korun. To je částka, kterou se rozhodli krumlovští zastupitelé vyčlenit na projekty, které budou letos opět obyvatelé sami navrhovat a rozhodovat hlasováním o jejich realizaci.  
Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života Českého Krumlova a pomáhá k zapojení a vtažení většího počtu občanů města, organizací působících na území města a podnikatelů do rozhodování a přípravy dění ve městě.
„Tímto projektem usilujeme o zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem, kdy si sami obyvatelé navrhují projekty dle svých zájmů a aktivit, o jejichž realizaci potom také hlasují,“uvádí místostarosta Josef Hermann.
Občané mohou své náměty a projekty předkládat od 1. do 30. června 2019buď prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz nebo v tištěné podobě na podatelně městského úřadu.
V průběhu července a srpna budou navrhovatelé kontaktováni koordinátorem participativního rozpočtu k případnému dopracování, souběžně pak bude probíhat posouzení projektů z hlediska souladu se zásadami.
V září budou projekty představeny veřejnosti. Obyvatelé budou seznámeni s předloženými náměty a s projekty, které splnily podmínky a postupují do hlasování.
„Říjen mají předkladatelé na kampaň, v níž by své projekty měli dostat do povědomí svých spoluobčanů, svého okolí, aby pro své projekty získali co nejvíce hlasujících. To, jak byli úspěšní, zjistí při hlasování v listopadu,“objasňuje místostarosta.
Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které byla z 1 000 000 Kč vyčleněna konkrétní částka na projekty podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Z participativního rozpočtu bylo vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.
Zásady 3. ročníku participativního rozpočtu

 • v rozpočtu města pro rok 2020 bude na zajištění realizace vítězných projektů vyčleněna celková částka 1 000 000 Kč (alokace);
 • správní území města je rozděleno do 9 oblastí – územně celistvých území;
 • celková alokace je do těchto 9 oblastí rozdělena kombinací paušální částky a částky podle počtu obyvatel (klíč je orientační, konečná částka je zaokrouhlena);
 • do systému není navrženo území městské památkové rezervace, které je dlouhodobě podporováno prostřednictvím jiných zdrojů, např. z programů regenerace;
 • projekty, které mohou být financovány z participativního rozpočtu:
 • veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.);
 • přípustné jsou investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty;
 • v případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, příp. s dalšími koncepcemi, územními, urbanistickými a architektonickými studiemi či investičními záměry města;
 • předpokládané náklady projektu musí být maximálně ve výši alokace pro danou lokalitu;
 • v případě projektů investičního charakteru musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy);
 • nesmí být v kolizi s jinými projekty;
 • přípustné jsou projekty realizované na celém území města, vyjma historického centra;
 • předpokládaná doba realizace je max. 1 rok;
 • navrženy mohou být rovněž projekty spolufinancované z dalších zdrojů (např. sponzorování);
 • vybrané projekty investičního charakteru budou zajištěny příslušným odborem městského úřadu;
 • měkké projekty – komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu, příslušný odbor městského úřadu zajistí zejména financování akce;
 • nejedná se o grantový program, navrhovatel projektu není příjemcem podpory;
 • projekty mohou navrhovat jakékoliv fyzické či právnické osoby bez ohledu na trvalé bydliště;
 • projekty jsou předkládány na strukturovaném elektronickém formuláři;
 • o výběru projektu budou rozhodovat hlasováním obyvatelé s trvalým bydlištěm v dané oblasti starší 16 let, oprávněnost hlasujících bude ověřována;
 • hlasování proběhne prostřednictvímwebové aplikace;
 • realizovány jsou projekty v pořadí vzešlém z hlasování s maximálním využitím vyčleněných prostředků.
  Pro 3. ročník participativního rozpočtu není vyčleněn bonus za účast při hlasování.
  Změny oproti předchozím ročníkům
  Úpravy oproti předchozím dvěma ročníkům se týkají zejména způsobu sběru projektových námětů a následného hlasování.
  „Snažíme se tyto fáze maximálně zjednodušit, a proto bude sběr probíhat prostřednictvím jednoduchého webového formuláře nebo přes tiskopis. Rovněž aplikace sloužící pro hlasování bude zjednodušena,“uvádí Radka Ondriášová, koordinátorka projektu.
  Projednání předložených námětů pak bude probíhat přímo s koordinátorem, který bude předkladatele kontaktovat v průběhu července a srpna.
  „Věříme, že tyto změny přispějí ke zlepšení celého procesu a k pozitivnímu vnímání celého projektu participativního rozpočtu,“doplňuje Radka Ondriášová.
  V pilotním ročníku 2017 byla v rozpočtu města vyčleněna na realizaci vítězných projektů částka 500 000 Kč. V prvním ročníku bylo hlasováno celkem o 25 projektech v osmi částech (pro Slupenec nebyl předložen žádný návrh projektu). Ve druhém ročníku byla navýšena celková částka na 750 000 Kč a hlasovalo se celkem o 20 projektech v osmi částech města vyjma Vyšného, kde nebyl předložen žádný projektový námět. Realizace projektů bude probíhat v letošním roce.
  Více na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.