logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]

Dobrý den,
zasíláme za opoziční zastupitele města Český Krumlov připomínky k projednávanému bodu – koupě ČOV Český Krumlov.
Předem upozorňujeme na to, že materiál je připravený nedůsledně, tendenčně, narychlo a neposkytuje zastupitelům, kteří se mají rozhodnoutn o takto obrovské investici, dostatek informací pro jejich rozhodnutí.
Rizika a nedostatky materiálu, která žádáme odstranit:

 • Materiál neposkytuje to základní, a to je vyvážený přehled o možných variantách zajištění čištění odpadních vod pro občany a firmy v Českém Krumlově (tj. zejména varianty, že ČOV koupí jiný subjekt a bude čistit odpadní vody za cenu na horní hranici stočného stanoveného platnou cenovou regulací)
 • Materiál poskytuje nepřesné, chybné nebo neúplné informace, zejména ve znaleckém posudku:
 • chybná specifikace oceňovaného majetku (mimo jiné do ocenění zahrnut i majetek, který již insolvenční správce prodal (most přes Vltavu na skládku Lověšice),
 • ocenění provedené v rozporu se zadáním (zadání = obchodní závod x ocenění = nemovitosti)
 • špatně zvolená metoda ocenění podniku, chybějící ocenění výnosovou metodou na základě účetních výkazů podniku, ( použití irelevantního nálezu Ústavního soudu č. II. ÚS 3588/14 ze dne 16.6.2015)
 • účast soudně trestaného bývalého jednatele ČOV Český Krumlov s.r.o. na zpracování předloženého posudku
 • chybějící vlastní výpočty ocenění majetku (příloha č.1, č. 2 a č. 3 nepředloženy)
 • použité objektivizační koeficienty nejsou řádně odůvodněny
 • nesprávně stanovený relevantní trh (místo trhu společností byl použit trh nemovitostí)
 • v rozporu se zákonem provedené ocenění majetku dvou různýchvlastníků společně v jednom znaleckém posudku
 • Materiál neobsahuje rozpracovaný postup kroků, pokud by nedošlo ke koupi ČOV městem, a to zejména s přihlédnutím k zákonu č.    254/2001 Sb. o vodách, zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a zákonu č. 526/1990 Sb. o cenách ve spojení s cenovou regulací vydávanou Ministerstvem financí ČR.
 • nejsou uvedeny záruky města Větřní a papíren, zda vůbec a za jakých podmínek budou chtít čistit odpadní vody na ČOV v Českém Krumlově (zejména u města Větřní je možnost stavby nové ČOV)
 • materiál neobsahuje jasné kalkulace ceny za čištění odpadních vod pro obyvatele pro jednotlivé varianty:
 • a) při koupi kanálu a ČOV městem a splácení úvěru za podmínekčištění pro papírny i město Větřní,                                                      
  b) při koupi kanálu a ČOV městem a splácení úvěru za podmínek pouze pro Český Krumlov (bez odpadních vod z papíren a města Větřní,                                                                                                c) při koupi pouze kanálu městem, a současném čištění vod jiným subjektem,                                                                                         d) při koupi pouze kanálu městem a stavbě nové ČOV městem pouze pro Český Krumlov,                                                                      
  e) bez koupi kanálu i ČOV a čištění vod jiným subjektem;
 • materiál neobsahuje návrh financování koupi majetku, což u takto velké investice je pro rozhodování zastupitelů nezbytné
 • materiál neobsahuje časový horizont a přesnější vyčíslení nutných oprav a investic do ČOV i kanálu, které budou mít jistě vliv na ekonomickou stránku věci, neobsahuje také návrh financování těchto oprav a investic
 • návrh neobsahuje informace o daňových aspektech koupě areálu, zde zejména daň z nabytí nemovitých věcí a návrh jejího financování
 • v podkladech pro zastupitele chybí kolaudační rozhodnutí na kanál i ČOV (důležité pro práva a povinnosti osob dle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • v podkladech pro zastupitele chybí výsledky rozborů kontrolních odběrů vypouštěných vod za poslední cca jeden rok jako podklad pro posouzení technologické (nikoliv kapacitní) rezervy pro případ nárůstu objemu průmyslových odpadních vod z papíren Větřní
 • dále upozorňujeme, že společnost ČEVAK je sice odborně zdatná firma, která nám může pomoci při zodpovězení některých našich otázek, zejména je ale obchodní společností, která má za cíl vytvoření zisku, to zn. zcela určitěnení nezávislá při řešení našeho problému

Návh dalšího postupu:

 • nechat vyhotovit nezávislý právní rozbor potenciálních rizik při neodkoupení kanálu nebo ČOV
 • vypracovat variantní detailní řešení pro rozhodování zastupitelů
 • nechat vyhotovit nový a nezávislý (jiným, transparentně vybraným znalcem) znalecký posudek, který bude odrážet reálně hodnotu podniku ČOV v celém jeho rozsahu (zejména včetně evidovaných pohledávek), jeden znalecký posudek zvlášť pro kanál, a jeden zvlášť pro ČOV) – existují i další posudky
 • poskytnout zastupitelům studii pro novou ČOV vypracovanou p. Sváčkem
 • vypracovat návrh financování koupi ČOV a kanálu
 • vypracovat přesnější kalkulace čištění odp. vod, zejména dopad na obyvatele při všech variantách řešení to zn. ve variantě čištění jen pro Český krumlov, město Větřní a papírny, nebo jen pro samotné město Český Krumlov, jaká je horní hranice stočného pro obyvatele? jaké jsou možnosti zdražení pro případné spekulativní provozování ČOV?
 • zajistit vyjádření papíren a obce Větřní, zda bude zájem čistit v ČOV ČK i po zdražení čištění
 • veškerou komunikaci vést výhradně písemně se soudem nebo insolvenčním správcem, osobně pouze do protokolu soudu
 • s věřitelem (žádným) nikterak nejednat, neboť insolvenční zákon pro takové jednání neposkytuje zákonný podklad (hrozí potenciální naplnění skutkové podstaty podle §226 zákona č. 40/2009 Sb.trestní zákoník)

  Pro rozhodování o takto velkém a potenciálně nebezpečném finančním zatížení města je podle našeho názoru nutná široká shoda zastupitelů. Proto navrhujeme vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců  všechn politických stran a uskupenízúčastněné v zastupitelstvu, která by celou problematiku řešila a zpracovala komplexní materiál pro rozhodnutí zastupitelstva.

  Bez komplexního přístupu hrozí v této věci přijetí unáhleného a do budoucna rizikového rozhodnutí.

Opoziční zastupitelé města Český Krumlov

Materiál zaslal redakci Krumlováků zastupitel ODS Zbyněk Toman.