logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Českokrumlovští radní jednali o veřejné dopravě, obměně městského mobiliáře i odpadovém hospodářství

Rada města Český Krumlov na svém jednání řešila mimo jiné tyto záležitosti:

Reprezentační ples města 7. ročník
V únoru se po covidové odmlce opět uskuteční reprezentační ples města v Zámecké jízdárně. Tato
společenská akce pro veřejnost prezentuje město a jeho dceřiné společnosti a slouží také jako
poděkování partnerům města za spolupráci při pořádání kulturních akcí. Sedmý ročník plesu se
uskuteční v sobotu 11. února 2023. Vstupenky budou v prodeji od ledna.

Koncepce odpadového hospodářství
Koncepce odpadového hospodářství města obsahuje více než 80 opatření, které mají napomoci
minimalizaci nákladů, plnění legislativních povinností nebo optimalizaci procesů a systémů apod.
Zásadními strategickými záměry jsou prověření možnosti navýšení kapacity stávající městské
skládky, vybudování nového sběrného dvora, vybudování překládací stanice a potřeba vybudování
vlastní kompostárny. Rada města souhlasila se zpracováním odborného posouzení těchto záměrů,
podle kterého město bude nadále postupovat v oblasti odpadového hospodářství.

Obměna městského mobiliáře
Mezi oblasti, na které je nutné v budoucnu upřít větší pozornost, rozhodně patří městský mobiliář.
Město si uvědomuje, že je žádoucí pracovat na zvýšení jeho kvality jako jednoho z prvků, který
výrazně ovlivňuje kvalitu veřejných prostranství. Město provedlo průzkum stávající nabídky firem,
vývoje cen a celkových možností a rozhodlo se jít cestou tvorby vlastního originálního mobiliáře.
Rada města vzala na vědomí postup tvorby nového městského mobiliáře, jehož obměna bude
probíhat v etapách. Aktuálně je po městě rozmístěno cca 200 laviček a cca 300 odpadkových košů.
Rada města také doporučila zastupitelstvu podat žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
na rozšíření městského mobiliáře. V rámci rozšíření by mělo dojít například ke zbudování dvou
relaxačních palub umístěných na náplavkách u řeky Vltavy, vzniknout by měla odpočinková zelená
zóna na náměstí Svornosti v podobě slunečníků, laviček a mobilních květníků nebo by Jelení
zahrada byla obohacena o zabudovaná relaxační lehátka. Ministerstvo na tento projekt může přispět
až 50 % finančních prostředků z celkové částky. Celkové náklady by na realizaci dle předběžného
rozpočtu činily 2,9 milionů korun.

Veřejná doprava na rok 2023
Rada města schválila uzavření smlouvy k zajištění městské autobusové dopravy na rok 2023 se
společností ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. Kvůli zvyšujícím se cenám za pohonné hmoty a
rostoucí inflaci je očekáván nárůst nákladů. Město dopravci kompenzuje ztrátu z provozu MHD,
která se na příští rok odhaduje na 6,8 milionů korun, což je o 1,5 milionu korun více než byl odhad
pro letošní rok.

Radní také jednali o plánu činnosti Destinačního managementu Český Krumlov Region na rok 2023
nebo Programu podpory města Český Krumlov.

Zdroj: TZ Město český Krumlov