logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Odstavování nepoužívaných vozidel se stává rozmáhajícím se nešvarem

Rozmáhajícím se nešvarem, kterým je odstavování nepoužívaných vozidel na veřejném prostranství, se zabývá vedení radnic na celém území státu s různou mírou úspěšnosti.

Přitom „garážování“ na veřejném prostranství určeném pro krátkodobé odstavení vozidel, je evidentním úmyslným zneužíváním veřejného majetku. Navíc se de facto opuštěný majetek může stát objektem trestné činnosti nebo svým technickým stavem může ohrožovat zdraví občanů nebo životní prostředí.

Pokud majitel dlouhodobě odstaveného vozidla nereaguje na výzvy k nápravě škodlivého stavu, je ve veřejném zájmu žádoucí a opodstatněné, aby k tomu příslušné orgány rozhodly o přemístění takového vozidla na vhodné místo (v obcích a městech to mohou být areály městských služeb), a vydají o tom oznámení na úřední desce příslušného úřadu.  Tím bude majitele vyrozuměn, že došlo k ochraně veřejného pořádku i k ochraně jeho majetku, a že si může vozidlo vyzvednout, pokud prokáže, že je vlastníkem a po zaplacení poplatku za dlouhodobé parkování (ochranu) vozidla. Pokud tak neučiní, bude s ním naloženo s ohledem na technický stav a možnost dalšího používání. Náklady s tím spojené budou následně legálně uplatněny vůči povinné osobě.

Pokud nebude ve stanoveném termínu majitel na oznámení na úřední desce reagovat, má se za to, že je s postupem příslušného orgánu veřejné správy srozuměn. V opačném případě může ve věci postupovat jako každý, kdo se cítí poškozen na svých právech, a domnívá se, že sám práva jiných nepoškozuje a jedná i v souladu s dobrými mravy.

Při rozhodování o odstranění tohoto nešvaru musí orgány veřejné správy resp. státu zvážovat, zda je ve veřejném zájmu strpět zřejmé zneužívání veřejného prostoru nebo je ve veřejném zájmu zajistit využívání veřejného majetku k účelu, pro který má sloužit, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí.

JUDr. František Mikeš

Autor je bývalý starosta Českého Krumlova a náměstek ministra kultury.