logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Rada města Český Krumlov projednávala velikonoční program, přijetí daru pro základní školy i veřejnou zakázku na rekonstrukci hřbitova

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na jednání 14. února 2022 mimo jiné tyto body:
První ročník akce Velikonoční týden
Letos získají Velikonoce v Českém Krumlově jiný rozměr. RM schválila program, rozpočet a zařazení akce Velikonoční týden do Českokrumlovských slavností. Velká část programu bude probíhat v Klášterech Český Krumlov, ale program budou nabízet i jiné instituce ve městě, jako například Regionální muzeum, Městská knihovna nebo Fotoateliér Seidel. Nebude chybět ani trh na náměstí Svornosti, o jehož pořádání se postará Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov. V rámci akce chce město sjednotit aktivity velikonočních svátku a vytvořit tím novou tradici s atraktivní nabídkou pro obyvatele i návštěvníky Českého Krumlova.
Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky v Městské památkové rezervaci Český Krumlov
Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky v Městské památkové rezervaci Český Krumlov je projekt realizovaný na základě Management Planu historického centra Českého Krumlova za podpory Ministerstva kultury ČR. Jedná se o čtyři příručky s příklady dobré praxe, kde se vlastníci, projektanti a stavebníci dozví, jakým způsobem zacházet s památkovými objekty v centru, tak aby nenarušovaly historický ráz města. Hlavními tématy jsou: střešní krajina, fasády, veřejná prostranství, označení provozoven a užití reklamy. Příručky budou v elektronické podobě zveřejněny na webových stánkách města https://www.ckrumlov.cz/.
Veřejná zakázka na rekonstrukci hřbitova
RM schválila náležitosti zadávacích podmínek a předpokládaný rozsah stavebních prací, dodávek a služeb pro veřejnou zakázku na rekonstrukci hřbitova. Více informací o veřejných zakázkách města Českých Krumlov se dozvíte https://zakazky.ckrumlov.cz/.
Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Plešivec II/391 
Současná ředitelka se k 30. 6. 2022 vzdává vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Plešivec II/391. RM vzala na vědomí oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky a vyhlásí konkursní řízení na danou pozici.  
Přijetí daru ZŠ Linecká a ZŠ Za Nádražím
Základní školy v Českém Krumlově Linecká a Za Nádražím získají peněžité dary v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, do kterého jsou obě školy zapojené. RM souhlasila s přijetím účelového daru ve výši 187 tisíc korun pro ZŠ Linecká a 70 tisíc korun pro ZŠ Za Nádražím. Nezisková společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. poskytuje v rámci stejnojmenného programu odbornou, finanční a organizační podporu žákům a jejich učitelům na cestě za kvalitním vzděláváním. Více o programu Pomáháme školám k úspěchu se dočtete https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu.
Rekonstrukce kanalizace v ulicích U Trojice a Za Plevnem
Na základě posouzení stavu kanalizace v Domoradicích bylo zjištěno, že kanalizace v ulici U Trojice je na hraně své kapacity. Aby byly splněny požadavky na zvýšení kapacity kanalizace pro budoucí rozvoj Domoradic, proběhne výměna stávající kanalizace v ulicích U Trojice a Za Plevnem. Část pozemků, kterých se úpravy týkají, je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. RM proto schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se těchto pozemků za jednorázovou finanční náhradu 90 tisíc korun.
V Českém Krumlově proběhne Festival dokumentárních filmů Jeden svět 2022
RM projednala pořádání filmového festivalu Jeden svět 2022 a to od 31. března do 4. dubna centru města. Festival se skládá z dokumentárních filmů, které zkoumají problematiku lidských práv. Pořadatelem této akce je společnost Člověk v tísni, která festival Jeden svět představila poprvé v roce 1999. Více o festivalu Jeden svět 2022 se dočtete https://www.jedensvet.cz/2022/.
Zdroj: PR Město ČK