logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov rozdělí v dotacích místním spolkům přes osm milionů korun [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Možnost získat finance na činnosti, které přispívají k rozvoji života obyvatel v Českém Krumlově, mají nyní nejrůznější organizace, spolky a sdružení. Město Český Krumlov právě otevírá příjem žádostí o dotace z programů podpory. Žádosti o dotaci lze podávat od 1. do 15. února na kulturní aktivity, zahraniční spolupráci, sociální služby, sport, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Letošní novinkou je podpora enviromentální výchovy.
Zastupitelstvo města schválilo nový program podpory pro rok 2020 a následující roky, který definuje priority, které bude město ze svého rozpočtu finančně podporovat.
Cílem programů je podpora aktivit zejména místních subjektů, především těch, které jsou zaměřeny na činnost dětí a mládeže, a to v oblasti kultury, sociálních a souvisejících služeb, sportu, studentů z nízkopříjmových rodin, volnočasových aktivit, zahraniční spolupráce a nově environmentálního vzdělávání. „V rozpočtu pro letošek je do programů směřována podpora ve výši 8 299 000 Kč,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
V oblasti kultury budou podporovány kulturní aktivity v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit. Prioritami jsou podpora celoroční činnosti místních kulturních organizací s důrazem na aktivity dětí a mládeže, kulturních projektů, které svým významem přispívají k prestiži města Český Krumlov jako kulturního centra jižních Čech, inovativních projektů v oblasti kultury, osvětově vzdělávacích aktivit zvyšujících znalosti, schopnosti a dovednosti obyvatel v oblasti kultury a umění a pestré kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie.
„Největší objem financí je vyčleněn na projekty předkládané v oblasti sportu. Dotace budou tradičně rozdělovány na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let s členskou základnou tvořenou občany Českého Krumlova a okolí, na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, příp. v cizích sportovních zařízeních provozujících činnost na území města, a na opravu a údržbu sportovišť na území města ve vlastnictví klubů, sloužících k organizovanému sportování mládeže,“ uvádí starosta.
Novinkou je podpora projektů se zaměřením na enviromentální výchovu. „Cílem je systematicky zvyšovat u obyvatel města povědomí o životním prostředí a jeho souvislostech s každodenním životem. Tím bude v dlouhodobém horizontu podpořeno stále zodpovědnější chování obyvatel k životnímu prostředí ve všech jeho složkách,“ dodává starosta.
Podporou sociálních a souvisejících služeb si město klade za cíl udržet stávající síť sociálních služeb a jejich registrovaných poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb a dále dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách.
Aktivity a činnosti v oblasti volného času, ať již pro organizované či neorganizované děti a mládež jsou další prioritou. Podpořeny mohou být jak jednorázové akce, tak i projekty střednědobého a krátkodobého charakteru.
V oblasti zahraniční spolupráce si město klade za cíl podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s partnerskými městy Českého Krumlova.
Pro jednotlivé oblasti jsou v rozpočtu města vyčleněny následující finanční prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele:

Program podpory

Alokace pro rok 2020

Kultura

1 200 000 Kč

Sociální a související služby (komunitní plánování)

1 288 000 Kč

Sport

5 360 000 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě

181 000 Kč

Zahraniční spolupráce

70 000 Kč

Environmentální vzdělávání

200 000 Kč

Většina těchto aktivit by nemohla být uskutečněna bez finanční podpory města.
Žadatelé najdou veškeré informace na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace. Termín pro podávání žádostí je do 15. února 2020.