logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Volby do Zastupitelstva města Český Krumlov

Letos v říjnu končí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva města, a proto ve dnech 5. a 6. října 2018 budeme volit zastupitelstvo nové. Pro letošní komunální volby bylo zaregistrováno 11 volebních stran, jejichž kandidáti budou usilovat o hlasy voličů.

Na webových stránkách www.volby.cz si mohou již nyní voliči prohlédnout celé kandidátní listiny se jmény všech kandidátů. Všichni voliči dostanou nejdéle do 3. října do svých schránek hlasovací lístky s informacemi, jak správně hlasovací lístek upravit, aby byly odevzdané hlasy platné.

Při těchto volbách nelze hlasovat s voličským průkazem, neboť v každé obci a městě si volí občané své zastupitelstvo. Nebude vytvářen ani zvláštní seznam voličů pro osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních či jiných. Rovněž není možné, aby voliči, kteří budou v době konání voleb v zahraničí, hlasovali na zastupitelských úřadech. Imobilní občané však mohou požádat o návštěvu volební komise u nich doma s přenosnou hlasovací schránkou. Platí zde ovšem pravidlo, že členové komise se mohou pohybovat pouze na území svého okrsku, nikoliv mimo něj. Pakliže je občan hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, které se nachází mimo volební okrsek, dle trvalého pobytu voliče, pak za takovým voličem členové komise nemohou přijít.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen na území města k trvalému pobytu. Voličem je také občan jiného státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, má povolený trvalý nebo přechodný pobyt na území města a je zapsán do Dodatku seznamu voličů.

Voliči se ve volební místnosti musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, občané EU průkazem o povolení k pobytu. Volebním zákonem jsou stanovené výše jmenované doklady, jimiž volič prokazuje svou totožnost a státní občanství a jsou nezbytnou podmínkou pro umožnění hlasování. Nelze je tedy nahradit jiným dokladem, např. potvrzením o občanském průkazu, rodným listem, řidičským průkazem apod.

Jak bylo již uvedeno, všichni voliči obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování. Je důležité si tyto informace pročíst a zjistit, jak lístek správně upravit, aby byl odevzdaný hlasovací lístek platný a hlasy byly započítány.

Při volbách do zastupitelstev obcí jsou možné tři způsoby hlasování. Prvním z nich a tím nejjednodušším je označení celé kandidátní listiny křížkem u názvu volební strany. Druhý způsob hlasování je označení jednotlivých kandidátů z celého volebního spektra na hlasovacím lístku, maximálně lze však označit takový počet kandidátů, kolik je volených mandátů. Třetí způsob je kombinací prvních dvou možností hlasování.

Pokud některý z voličů neobdrží hlasovací lístek do své schránky v daném termínu, pak si jej může vyzvednout osobně na městském úřadu v Kaplické ulici 439. Voliči s trvalým pobytem na úřední adrese si své hlasovací lístky vyzvednou taktéž v budově úřadu. V případě poškození či ztráty hlasovacího lístku, volič obdrží hlasovací lístek v den voleb přímo ve volební místnosti.

Volby se konají ve volebních místnostech, které jsou na budovách jejich sídla označených státní vlajkou.

Seznam volebních okrsků, adres jejich sídel s uvedením vymezených jednotlivých území naleznete zde.

Oznámení starosty města o době a místě konání voleb do zastupitelstva je zveřejněno ve skříňkách v jednotlivých částech města, na úřední desce městského úřadu a rovněž www.ckrumlov.cz/volby.

Výsledky voleb mohou voliči sledovat na webových stránkách Českého statistického úřadu na www.volby.cz a posléze na úřední desce města. Konečné výsledky potvrdí Státní volební komise.

Mgr. Petra Nestávalová
tisková mluvčí – public relations

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov