logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Startuje druhý ročník participativního rozpočtu. Město Český Krumlov rozdá na projekty občanů tři čtvrtě milionu [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Pokračovat v trendu většího zapojení obyvatel do rozhodování o městě je strategií Českého Krumlova. Radnice aktuálně začíná sbírat náměty pro druhý ročník participativního rozpočtu, ve kterém si občané sami navrhnou a zvolí, čím chtějí vylepšit místo, kde žijí. Obyvatelé mají na zaslání svých nápadů celý červen.
Zastupitelé schválili realizaci dalšího ročníku projektu participativního rozpočtu, jehož cílem je více zapojit veřejnost do rozhodování o životě ve městě a realizovat drobné projekty, které vzejdou od samotných obyvatel jednotlivých částí města.
„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na změně jeho tváře a životě v něm podílet,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.
Zároveň zastupitelstvo města rozhodlo navýšit o polovinu částku určenou na projekty občanů na 750 000 korun. Místní část Slupenec má navíc částku navýšenou o 22.243 korun, což jsou prostředky, které v prvním ročníku obyvatelé na své projekty nevyčerpali. Novým Dobrkovicím byl připočítán padesátitisícový bonus za nejvyšší účast při loňském hlasování. Stejná odměna čeká nejaktivnější lokalitu i letos.
Začíná sběr námětů
Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, nebo uspořádat sousedskou slavnost apod. začíná v pátek 1. června a potrvá do 30. června 2018.
Náměty je možné zasílat prostřednictvím online formuláře, který bude k dispozici na stránkách www.KrumlovSobe.cz . Další možností je vyplnit formulář v tištěné podobě a odevzdat jej do dvou sběrných boxů umístěných na radnici na náměstí Svornosti a na podatelně městského úřadu v Kaplické ulici 439, kde budou obyvatelům v případě dotazů k dispozici proškolení zaměstnanci úřadu. Formuláře budou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo přímo u sběrných boxů. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohou navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.
Podmínky participativního rozpočtu se nemění. Podpořeny mohou být investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty. V případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy). Projekty nesmí být v kolizi s jinými, jedná se o veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.). V případě tzv. měkkých projektů lze žádat na komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity, které budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu.
Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města

Další postup
V polovině července se uskuteční veřejné setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bude projekty představit, objasnit, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit.
Přes léto městský úřad posoudí náměty z hlediska jejich realizovatelnosti a v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, které prošly touto kontrolou.
Popularizaci projektů si předkladatelé zajistí především sami, je na každém z nich, aby přesvědčil sousedy hlasovat právě pro jeho záměr. Hlasování pak proběhne na podzim a v jednotlivých částech města mohou hlasovat pouze obyvatelé, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu.
Poté, co budou hlasováním vybrány vítězné projekty, budou předloženy zastupitelstvu a zapracovány do návrhu rozpočtu na příští rok 2019. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel.
Aktuálně je v plném proudu také realizace deseti vítězných projektů loňského ročníku.
Aktuality k projektu budou zveřejňovány na www.KrumlovSobe.cz .