logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy

PŘEČETLI JSME ZA VÁS: REŠERŽE DOPRAVNÍ KONCEPCE

„Obyvatelé a návštěvníci města mohou všude pohodlně dojít pěšky a dojet na kole, autobusem či vlakem, jízda automobilem je omezována jen v minimálním rozsahu a jízda po městě je možná bez zdržení. Obyvatelé ani návštěvníci města nejsou ve volbě způsobu dopravy omezováni,“ to jsou cíle městské hromadné integrované dopravy podle nové dopravní analýzy.

Vybíráme nejdůležitější pasáže z rozsáhlého dokumentu, který nechalo Město Český Krumlov zpracovat nezávislou agenturou proto, aby se do příštích let pokusilo optimalizovat dopravní systémy na území našeho města. Kompletní dopravní koncepci najdete ZDE.

Dopravní analýza zohledňuje diferencovaný přístup ke vznikajícím dvěma rozdílným „městům“:
1. Historický Český Krumlov vrátit blíže k historickému vzhledu ulic při zachování jejich nezbytné průjezdnosti, omezovat negativní vlivy dopravy, v historickém centru pomoci chodcům, v nezbytné míře řešit průjezd pro cyklisty a dobře organizovat nezbytnou turistickou dopravu.
2. V rozvíjející se severní části Českého Krumlova maximálně podporovat pěší a cyklistickou dopravu a zároveň uspokojovat poptávku po dostupnosti pro automobilovou dopravu včetně parkování při omezování zbytné, především tranzitní dopravy územím.
3. Vnější dopravu (tranzitní + cílovou) vyřešit tak, aby neměla negativní vliv na život občanů v Českém Krumlově, i za cenu omezení špičkové kapacity vjezdu po I/39 od Českých Budějovic.

Autobusové nádraží

Autobusové nádraží v Českém Krumlově je situováno v poloze vhodné pro obsluhu historického centra s krátkou docházku. Jeho kapacita je pro dnešní rozsah dopravy ní dopravu nadbytečná (18 odjezdových a 15 odstavných stání)a jeho vybavení nedostatečné. Modernizace autobusového nádraží by měla přinést kompaktnější moderní nádraží s potřebnými infomačními a odbavovacími službami a nezbytným zázemím. Prostor terminálu může sloužit také jako vhodný prostor pro příjezdy a odjezdy turistických shuttle busů a krátké zastavení turistických autobusů, které dnes nevhodně zastavují v zastávce MHD Horní brána.

Špičák – U Luny

Přestupní uzel Špičák je nejvyužívanější zastávkou MHD a druhou nejvýznamnější zastávkou regionální a dálkové dopravy vhodně situovanou ve vztahu, jak k historickému jádru, tak k přilehlé obytné zástavbě sídliště Špičák a Vyšehrad. Zastávky jsou vybaveny přístřešky a základními službami. Vzhledem k významu terminálu by bylo vhodné zmodernizovat vybavení a zvýšit standard o elektronické dopravní informace, kvalitnější služby, prodej jízdenek MHD a JIKORD, příp. turistické informace.

Integrovaná doprava

JIKORD podle Platného plánu dopravní obslužnosti plánuje od roku 2019 dílčí úpravy pilotního provozu IDS Českobudějovicka v rámci 2. Fáze integrace přičleněním obcí mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a Kaplicí včetně obou měst. To dává příležitost ke kvalitnější budoucí dostupnosti Českého Krumlova i lepšímu využití modernizované železnice a také k tarifnímu řešení přestupů mezi regionální dopravou a MHD. Město Český Krumlov by mělo v této fázi usilovat o vytvoření pravidelné koordinované taktové dopravy na trase Český Krumlov – České Budějovice s návaznostmi MHD na jednotlivé vlakové či autobusové spoje s jednotným tarifem a s vazbou mezi železnicí a regionální autobusovou dopravou, kterou dnes na své náklady zajišťuje MHD Český Krumlov. Vzhledem k tomu, že regionální doprava obsluhuje obě hlavní přepravní osy MHD – ulice Budějovická a 5. května – Oblouková by bylo vhodné v rámci integrace maximalizovat využití regionálních autobusů i pro účely vnitroměstských cest s možností omezit počet spojů MHD. Bylo by rovněž žádoucí prodloužit spoje od Větřní a Kaplice až do komerční, příp. průmyslové zóny, spoje od Českých Budějovic na sídliště Plešivec a zajíždět v potřebném množství spojů i na železniční stanici. Žádné takové opatření zatím JIKORD nechystá a je proti jejich zavádění. Krátkodobě, v rámci 2. etapy modernizace nejsou proto realizovatelná. Přesto má smysl vést mezi městem a Jihočeským krajem jednání alespoň na politické a koncepční úrovni o obsahu 3. etapy integrace, aby byl zvolen takový přístup k MHD menších měst, který jim může významně pomoci s dopravní obslužností na jejich území i za podmínky finanční spoluúčasti města na kompenzacích. Bylo by to levnější než vedení souběžných spojů, ke kterému dnes dochází.

Smart systém – autonomní autobusy, nízkokapacitní elektrobusy

Českému Krumlovu chybí linka propojující oblast Vyšného a sídliště Mír. Zatím je vzhledem k slabému osídlení Vyšného potenciální poptávka malá, její zavedení však bude časem nutné. S rozvojem osídlení Vyšného a také oblastí severně a jižně od dnešních Domoradic poptávka poroste. K dispozici však nejsou vhodné komunikace, oblasti jsou propojeny přetíženou silnicí I/39 a nově navrhované spojovací komunikace nepovedou těžišti zástavby. Navrhujeme proto, aby se jako dlouhodobý cíl připravoval v Českém Krumlově společně s myšlenkou centrální pěší a cyklistické osy sídliště Mír – Za Nádražím – Vyšný po nové 200 m dlouhé lávce mostě nad Jitonou také koncept provozu lehkých nízkokapacitních elektrobusů, které by při rozvíjejících se technologiích autonomních vozidel (viz např. autobus Ollie z Berlína) mohly v řádu cca 10 – 20 let být reálnou možností vyřešení chybějícího spojení. Smart „horní“ město by se tak mohl stát turistickým cílem svého druhu.

Některé shrnující cíle dopravní koncepce:

Jedním z hlavních cílů Komplexní dopravní koncepce je zlepšení životního prostředí na území města. K tomu jsou navržena opatření pro snížení automobilové dopravy zejména na průtahu silnice I/39 a v centrální části města, omezení nákladní dopravy mimo nutné koridory a omezení kongescí nebo jejich vymístění z města. Je nutná podpora rozvoje veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy, které tvoří módy udržitelné dopravy. Tato udržitelná doprava by se měla hlavně rozvíjet v nově vznikajícím moderním Českém Krumlově na severu města. Historické centrum je natolik specifické území, že mimo pěších lze velmi obtížně podporovat jiné druhy dopravy, cyklistům bude umožněn pohodlný průjezd.

Součástí Komplexní dopravní koncepce je akční plán, v němž jsou na území města Český Krumlov pro návrhové období roku 2035 sestaveny opatření, včetně vyčíslení jejich investiční náročnosti a předpokladu realizace do daného roku.


Obr.: Akční plán rozvoje dopravních systémů do roku 2035

Projekt Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov byl zpracován společností NDCon, která zvítězila ve veřejné soutěži. Provedené analýzy se týkají silniční a železniční dopravy, MHD, pěší a cyklistické dopravy i dopravy v klidu. Jsou východiskem pro podrobnou specifikaci cílů a priorit koncepce organizace dopravy ve městě Český Krumlov v době mimo hlavní turistickou sezónu. První fáze projektu byla realizována v období od října 2016 do června 2017, na kterou navázala fáze druhá od července 2017 do září 2017 reflektující zejména vliv turistické sezóny na dopravu ve městě. Na základě provedených dopravních průzkumů a s využitím dříve zpracovaných studií a návrhů byly definovány hlavní dopravní problémy města. Byly navrženy vize a cíle, jejichž podstatou je možnost svobodné volby způsobu dopravy po městě i do města s tím, že bude zajištěn především pohyb po městě.

Z provedených šetření, sebraných dat a na základě modelů vyplývají 4 okruhy řešení pro: organizaci silniční a statické dopravy, organizaci pěší dopravy, organizaci cyklodopravy a optimalizaci veřejné dopravy.

Analýza silných, slabých stránek, hrozeb a příležitostí (SWOT):

SILNÉ STRÁNKY
– Dobrá dostupnost Českého Krumlova sítí regionální autobusové dopravy
– Spojení s Prahou a Českými Budějovicemi modernizovanou železnicí
– Vhodně umístěný přestupní terminál Špičák
– Funkční systém MHD zajišťující mobilitu i obyvatelům bez osobního auta

SLABÉ STRÁNKY
– Umístění železniční stanice mimo historické i komerční centrum města, nízká poptávka, málo vlaků
– Neintegrované systémy regionální a městské dopravy, zbytečné souběhy
– Plně vytížené dálkové autobusy z Prahy v sezóně
– Městská hromadná doprava s hodinovým taktem je málo atraktivní pro nové uživatele
– Vysoké náklady na kompenzace ztráty MHD při poměrně malém počtu uživatelů
– Zastaralé a prostorově nadměrné autobusové nádraží
– Nedostatečné vybavení terminálu Špičák
– Nevyřešený systém obsluhy turistickými shuttly

PŘÍLEŽITOSTI
– Zintenzivnění provozu dálkové i regionální dopravy na modernizované železnici
– Integrace železniční, regionální autobusové a městské hromadné dopravy
– Moderní nízkokapacitní systém obsluhy moderního města na severu města (Vyšný, Mír)

Zdroj, podrobnosti k městské dopravní koncepci najdete na webu města:
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20171222_Dopravni_koncepce.xml

Rešerži připravil Jan Bohdal, redakce Krumlováci