logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov zavádí kontejnery na bioodpad [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Obyvatelé Českého Krumlova mají další možnost třídění odpadu. Město pořídilo kontejnery a popelnice na biologický odpad, celý systém odkládání a svozu spustí už příští týden.
Od dubna zavádí město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Rozšiřuje tak stávající systém sběru tříděného odpadu a bezplatného odkládání odpadů na sběrném dvoře.
„Biologický odpad tvoří podstatnou část odpadu v běžné popelnici, zavedením jeho třídění by proto mělo dojít k poměrně výraznému snížení objemu komunálního odpadu ukládaného na skládku,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
K odkládání odpadu slouží popelnice o objemu 240 l a kontejnery o objemu 1 100 l. Popelnice pro jednotlivé rodinné domy bude městský úřad poskytovat na základě žádostí obyvatel.
Systém bude fungovat od 1. dubna 2019, aktuálně jsou kontejnery rozmísťovány na veřejných prostranstvích v lokalitách se sídlištní a bytovou zástavbou. Celkem bude rozmístěno 50 ks kontejnerů. „Víka kontejnerů jsou zabezpečena proti otevření tak, aby je ještě nebylo možné využívat. Následně se budou nádoby polepovat informačními samolepkami a současně se kontejnery zprovozní,“ vysvětluje Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství českokrumlovského městského úřadu.
Kontejnery jsou určeny pouze pro biologicky rostlinný odpad z údržby zeleně, tj. např. listí, trávu, odpad ze záhonů – košťály, celé rostliny či jejich části, spadané ovoce, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, příp. části větví max. délky 10 cm a průměru max. 5 cm, drny se zeminou, pokojové a jiné okrasné květiny bez květináčů, drátů a stuh. Dalším typem odpadu určeným do hnědých kontejnerůje kuchyňský bioodpad rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky ořechů.
Ostatní odpad, např. zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, vajíčka včetně skořápek, potravinářské oleje a tuky, dále uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy zvířat včetně podestýlky, pleny, obvazy a jiné hygienické potřeby, obaly (papír, plast, sklo, kov, nápojové kartony), oděvy, směsný komunální odpad, nebezpečné a stavební odpady se do těchto nádob odkládat nesmí.
Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či jiných obalů. „Nádoba obsahující jiné druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebude vyvezena. Následná likvidace obsahu nádoby bude finančně výrazně náročnější,“ upozorňuje Vlasta Horáková.
Svoz bioodpadu bude probíhat v období od 1. 4. do 30. 11.v intervalu 1 x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x měsíčně. Harmonogram svozu bude k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz.
Celkem stál nákup kontejnerů 2 464 233 korun, město získalo dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí 2 094 598 korun, tj. ve výši 85 % částky. Bylo pořízeno 800 ks popelnic na bioodpad k jednotlivým rodinným domům, 50 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na bioodpad, 100 ks kontejnerů na separovatelné složky a 3 ks velkoobjemových kontejnerů.
Žádosti o přidělení nádoby na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (tj. popelnice pro jednotlivé rodinné domy) je možné podávat vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlastě Horákové, vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz, tel. 380 766 550.
Odpad z údržby zahrad mohou obyvatelé nadále odkládat ve sběrném dobře v Kaplické ulici (pod bývalým areálem Šumstav). Sběrný dvůr je otevřen každé pondělí, úterý, středu a pátek od 14.30 hod do 18.00 hod. a v sobotu od 10.00 hod. do 16.00 hod.