logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Třída Míru v Českém Krumlově je po rekonstrukci bezpečnější pro chodce [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Město Český Krumlov dokončilo rekonstrukci části místní komunikace na třídě Míru v lokalitě Nádražní Předměstí. Rekonstrukcí chodníků, přechodů i veřejného osvětlení došlo k úpravětechnických a bezpečnostních parametrů komunikace, což podstatně zvyšuje bezpečnost dopravy pro pěší.
Projekt rekonstrukce třídy Míru zahrnoval opravu chodníků od železniční stanice, přes křižovatku s ulicí Na Svahu, až ke křižovatce s ulicí Vyšehradská. Chodníky byly v nevyhovujícím stavu jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska bezpečnosti chodců. 
„Zásadně se rekonstrukce týkala úpravy pěti přechodů pro chodce, které byly nově řádně osvětleny a došlo k výměně veřejného osvětlení na účinnější LED svítidla,“doplňuje starosta Dalibor Carda.  
Dál byly provedeny stavební úpravy samostatných sjezdů k nemovitostem, vybudovány odstavné plochy pro osobní automobily a zásobování a došlo také k úpravě ploch pro kontejnerová stání. Celý prostor byl opticky rozčleněn odlišnými druhy povrchů, vjezdy a zastávky jsou dlážděné, jinde se použil asfaltový beton. 
Projekt současně řešil úpravu dvou autobusových zastávek, a to zastávky před železniční stanicí a Růžek. Všechna stavební opatření jsou realizována v souladu s vyhláškou o bezbariérovém užívání komunikací pro handicapované osoby, jsou zde tedy hmatové úpravy a vodicí linie pro slabozraké a nevidomé a na autobusových zastávkách byl zřízen tzv. kasselský obrubník, který umožňuje bezbariérový vstup do autobusu. 
Nově byly podél komunikace pro pěší vytvořeny pruhy s vysázenou zelení, které slouží jako bezpečnostní odstupy od silnice. 
Ne všechna opatření přijali řidiči s nadšením, například úpravu křižovatky k ulici Za Nádražím považují někteří za nekomfortní. V zatáčce často vznikaly nebezpečné situace z důvodu rychlosti projíždějících vozidel, nyní zde však musí řidiči zpomalit. „Stavební úpravy, které nakolmily křižovatku, nutí řidiče zpomalit, tím se zklidnil provoz a zvýšila bezpečnost pro pěší,“objasňuje starosta.  
Celkem rekonstrukce stála deset milionů korun, přičemž dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dosáhla necelých osmi milionů korun.
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU A VÝMĚNA VODOVODNÍCH ŘADŮ
V souvislosti s navrženými pracemi na komunikacích na třídě Míru a v ulicích Na Svahu a U Berkovky se město rozhodlo provést souběžně nutné práce na výměně vodovodních řadů. Výměna řadů předcházela dokončení povrchů komunikací. Tím došlo k prodloužení termínu o tři měsíce pro celkové dokončení rekonstrukcí chodníků a přechodů, neboť s provedením výměny vodovodů souviselo zajištění mnoha dalších dodávek a prací. Bylo nutné zabezpečit řádné zásobování vodou provizorními vodovody. Výkopovými pracemi byl podstatně zúžen průjezdný profil třídy Míru, který si vynutil dočasné použití semaforu při řízení dopravy. K prodloužení termínu dokončení přispěly i stísněné pracovní podmínky pro realizaci vlastní výměny vodovodů spolu s nutnými technologickými přestávkami (tlakové zkoušky, čekání na výsledky odebraných vzorků pitné vody aj.).