logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Vyjádření českokrumlovské koalice k memorandu opozice ze dne 27. 11. 2018 [DOKUMENT]

Reakce krumlovské koalice na Memorandum českokrumlovské opozice:

Vážené kolegyně a kolegové zastupitelé,

seznámili jsme se s textem Vašeho memoranda a s Vašimi požadavky na zapojení opozice do správy města. V úvodu memoranda uvádíte tři základní výhrady k tomu, jak byla sestavenanová koalice, vytýkáte nám „porušení řady nepsaných pravidel demokracie“. S tím všaknemůžeme souhlasit, neboť realita je jiná.

K Vašim úvodním výtkám:

Ad „zvýhodňování“ koalice v médiích – Je zcela logické a obvyklé všude ve světě, že zástupci „vládnoucí koalice“ mívají v médiích větší prostor než opozice. V mediálních výstupech koaličních představitelů jsme vždy striktně dbali, aby jejich podstatou bylo informování veřejnosti o aktuálních záležitostech, týkajících se správy města. To samozřejmě něco stojí a lze snadno ověřit, že v porovnání s jinými srovnatelnými městy nevydáváme na komunikaci sveřejností nepřiměřené prostředky. Krom toho jsme v městem vydávaných médiích (měsíčník Noviny města Český Krumlov, web města) vždy nechávali prostor opozičním stranám a hnutím. V rámci spolupráce s Českokrumlovskou televizí, měli zastupitelé vždy možnost prezentovat svou činnost, postoje a názory v tomtomédiu. Tento prostor měli jak během celého minulého volebního období, tak i v době předvolební kampaně.

Ad údajné „vyloučení vítězného hnutí a silové sestavení koalice“ – Hnutí ANO 2011 získalo nejvíce hlasů od českokrumlovských občanů, byť výsledek byl velmi těsný. Stejný počet zastupitelských mandátů jako ANO 2011 získaly i další tři subjekty. Zcela respektováno však bylo nepsané pravidlo, že vítězný subjekt má zahájit vyjednávání o složení novékolice. Když se po týdnu ukázalo, že ANO 2011 není schopno dát dohromady většinovou podporu zvolených zastupitelů, bez níž není sestavování koalice možné, započala zcela logicky jednání o vzniku nové koalice na půdorysu té dosavadní. Navíc připomínáme, že zastupitelé či subjekty minulé, a nakonec obnovené koalice, získali ve volbách poměrně jasnou většinu 14 z 23 mandátů (tj. více než 60 %). Nově sestavená koalice je výsledkem dohody podobně smýšlejících stran a zvolených zastupitelů o správě a rozvoji města, jejímž základem je předchozí čtyřletá, resp. osmiletá úspěšná vzájemná spolupráce. V kontextuvýše uvedeného mluvit o „silovém“ sestavení koalice je zcela iracionální.

K Vašim požadavkům:

1. Bez výhrad jsme připraveni akceptovat Váš požadavek delegování jednoho nominovaného zástupce z každé opoziční strany či hnutí do kontrolního a finančního výboru zastupitelstva, rovněž tak předsedu kontrolního výboru, na kterém se shodnete. Na tomto pravidle se všakshodla současná koalice již při svém vzniku koncem října a princip nabídky funkcepředsedy kontrolního výboru opozici zahrnuje i uzavřená koaliční dohoda.
Jsme připraveni přijmout i Vaše nominace do komisí zřizovaných radou města. v případech že nominantem bude opoziční zastupitel nebo osoba vybavená náležitou odborností pro práci v konkrétní komisi. Připomínáme, že není žádné (ba ani nepsané pravidlo) o povinnosti zastoupení opozice v komisích. Jedná se o poradní orgány rady města. Přesto,obdobně jako v minulých letech, hodláme do práce v komisích rady zapojit při dodržení výše uvedeného parametru i nominanty opozice. K dnešnímu datu jsme obdrželi od opozičních subjektů návrh nominací pouze od ODS.O obsazení komisí bude rada města rozhodovat pravděpodobně na svém zasedání 14. 1. 2019 na základě všech obdržených nominací, včetně těch, které přijdou od veřejnostido 7. 1. 2019.

2. Váš požadavek na obsazení zástupců opozice ve statutárníchorgánech městských společností (jednatelstva) nelze přijmout v míře, v jaké požadujete. Pozice budou v souladu s uzavřenou koaliční dohodou obsazeny výhradně koaličními zástupci, opozici bude nabídnuto jedno místo v tříčlenných (kontrolních) dozorčích radách. Požadavek účasti opozice ve statutárních orgánech společností nelze akceptovat zdůvodu primární odpovědnosti koalice za jejich řízení a dosahované výsledky.

3. Stejně jako v minulém volebním období budou moci opoziční zastupitelé využít prostoruv Novinách města Český Krumlov v souladu s jejich statutem. S rozhovory s opozičními zastupiteli počítá i Českokrumlovská televize za podmínek, které si jako soukromý subjekt určuje sama.

Na závěr reakce na Vaše listopadové memorandum nám dovolte vyjádřit přesvědčení, že ač nejste součástí koaličního uskupení, nic Vám nebrání zastupovat zájmy Vašich voličů z pozicezvolených zastupitelů. Pokud přijdete s konkrétními a kvalitními návrhy, jak dál a lépe spolupracovat při správě našeho města, určitě takové návrhy podpoříme a jejich autorství si nepřisvojíme.

V Českém Krumlově, dne 17. 12. 2019

Společně
Reálný Krumlov
ČSSD
Nezávislí a Zelení
SN – Město pro všechnySpK – Nezávislí a TOP 09KDU-ČSL