logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Českokrumlovská koalice skládá účty [TISKOVÁ ZPRÁVA]

S blížícím se koncem volebního období rekapituluje českokrumlovská radnice dosavadní práci a úkoly, ke kterým se zavázala na začátku svého působení. Vedení města nyní vydává Zprávu o plnění Programového prohlášení Rady města, ve které uvádí, jak a co se podařilo v jednotlivých oblastech uskutečnit.

Dopravě, hospodaření, sportu, kultuře nebo sociální politice se věnuje Programové prohlášení Rady města Český Krumlov, které vedení města vydalo v dubnu 2015. V celkem deseti oblastech radní stanovili priority, na které bylo třeba klást hlavní důraz a řešit je. Jak se jednotlivé cíle a body dařilo plnit, předkládá nyní Zpráva o plnění Programového prohlášení.

„Tímto textem skládáme účty naší práce pro město. Jsme přesvědčení, že se nám společně podařilo v převážné míře splnit vše, co jsme si předsevzali a k čemu jsme se v programovém prohlášením veřejně zavázali,“uvádí místostarosta Josef Hermann.

Jedná se hlavně o vypracování nových koncepčních dokumentů, ve kterých je jasně formulováno další směřování města a řešení jeho největších problémů. Především jde o Strategický plán rozvoje města, jehož zpracování město pojalo zcela ojediněle – za účasti obyvatel, kteří jej svými návrhy pomohli vytvořit. Na něj vzápětí navázal Akční plán, do jehož tvorby byli také zapojeni aktivní Krumlováci. „Těší nás, že se nám do tvorby těchto dvou stěžejních dokumentů podařilo vtáhnout občany, kteří tomu věnovali svůj čas, energii a nápady,“uvádí starosta Dalibor Carda.

Dalšími důležitými dokumenty jsou Strategie cestovního ruchu, Komplexní dopravní koncepce, Studie pěší zóny a další materiály, např. analýza ke konceptu Chytrého města.

Radnice se také ohlíží za hospodařením města, kdy se po celé volební období dařilo pracovat s vyrovnaným a stabilním rozpočtem. „Díky rostoucím daňovým příjmům, zvyšujícím se vlastním běžným příjmům a hospodárnému vynakládání provozních výdajů se podařilo docílit velmi příznivého nárůstu přebytku běžného rozpočtu,“vysvětluje místostarosta. Za minulý rok dosáhlo běžné provozní hospodaření města historicky rekordního přebytku ve výši 58 milionů korun.

Zpráva se také zabývá největšími investicemi, které se v letech 2014–2018 ve městě uskutečnily. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila revitalizace areálu klášterů, revitalizace Hornobránského rybníku, revitalizace Jižních teras, rekonstrukce komunikací vč. vodohospodářské infrastruktury v ul. Nové Domovy a Příkrá, ul. Pod Vyhlídkou, ul. Vyšehradská, ul. 5. května, v části Nové Dobrkovice – východ, rekonstrukce komunikace včetně parkoviště na Plešivci v ul. U Zelené ratolesti, vybudování točny autobusů v Novém Spolí a vybudování přechodů v ul. Chvalšinská.

Město učinilo zásadní kroky i ke zlepšení dopravyve městě. Hlavním opatřením na kritické silnici I/39 byla přestavba kruhové křižovatky u Porákova mostu na světelně řízenou, jež podstatně zrychlila průjezdnost aut a zvýšila bezpečnost chodců.

Na základě výstupů dopravní koncepce a jejích doporučení město jednalo s Jihočeským krajem i Ředitelstvím silnice a dálnic ČR ohledně přípravy opatřeních směřujících ke zlepšení přetížené dopravy od kruhové křižovatky v Domoradicích až ke křižovatce pod nemocnicí.„Opatření se týkají přestavby obou zbývajících kruhových křižovatek na světelně řízené, rekonstrukce křižovatky pod nemocnicí, rozšíření silnice I/39 v ul. Pod Kamenem a rozšíření Porákova mostu o jeden jižní pruh,“doplňuje místostarosta.

sociální oblastiměsto také nezahálelo, došlo k výraznému rozšíření a zkvalitnění velmi žádané a potřebné sociální služby pro obyvatele, kterou se podařilo zřídit z iniciativy Sociálních služeb SOVY. Jedná se o tzv. Domovinku, zařízení poskytující odlehčovací služby. Vuplynulé době se také podařilo zřídit městskou ubytovnu s kapacitou 19 lůžek. S podporou sociálních pracovníků se zde daří řešit problémy osob, které se dostaly přechodně do obtížné životní situace.

Co se týče životního prostředí, tak město bylo úspěšné i v problematice Energobloku, kdy soustavným několikaletým tlakem na plnění původních parametrů projektu přispělo k odstranění nejzávažnějších negativních dopadů provozu Energobloku.

Městu se také podařilo získat dotaci více než 2 mil. Kč na pořízení nádob na třídění biologického odpadu a dalších složek komunálního odpadu. Systém sběru a svozu bioodpadu je aktuálně připraven ke spuštění.

Podařila se také revitalizace rekreační zóny Hornobránského rybníka, jež nabízí koupání v čisté vodě i díky rekonstrukci přivaděče a vybudovanému vrtu, hrací prvky pro malé i větší děti, dvě hřiště pro míčové sporty a k tomu i potřebné zázemí (toalety, parkoviště).

„Zpráva je zpracována detailně, každý si tedy může vytvořit vlastní úsudek, jak jsme pracovali a dodrželi to, co jsme se na začátku volebního období předložili veřejnosti,“ dodává starosta.

Celá Zpráva o plnění Programového prohlášení je k dispozici zde.

Rozčlenění Zprávy do jednotlivých oblastí, mezi kterými se lze přehledně orientovat, je dispozici na webuhttp://ucet2018.ckrumlov.cz.